Πρόγραμμα αρχειοθέτησης & διαχείρισης δεδομένων: φωτογραφίες (image bank), video-clip, pdf, clip-art
ΔΩΡΕΑΝ με την αγορά του iPad 2

Stacks Image 57
Stacks Image 58

BROWSE - EDIT - REPORT

Stacks Image 59
Stacks Image 60

ALBUM - ΕΥΡΕΣΗ MULTIFIND

Stacks Image 61
Stacks Image 62

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ADVANCE EDITING

Stacks Image 63
Stacks Image 64

SETUP/PREFERENCES/ACCOUNTS/IMPORT - SECURITY CLASSES

Stacks Image 65
Stacks Image 66

PASSWORD MNG - MODIFICATIONS

Stacks Image 67
Stacks Image 68
Stacks Image 69

MULTI-USER APPLICATIONS
on - line FOR: MACINTOSH / PC-WINDOWS / iPad / iPhone / WEB

Πρόγραμμα αρχειοθέτησης & διαχείρισης δεδομένων: φωτογραφίες (image bank), video-clip, pdf, clip-art

Stacks Image 10859